جواب قرآن هفتم صفحه 107 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه107

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

به پا دارید،بپردازید،رکوع کنید،سجده کنید،یاور،سرپرست

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ارکعوا

اسجدوا

افعلوا

نعم

اقیموا

ءاتوا

مولی

نصیر

رکوع کنید

سجده کنید

انجام دهید

چه خوب …..است

به پا دارید

بپردازید

سرپرست

یاور

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-ارکعوا و اسجدوا: رکوع و سجده کنید

2-و اعبدوا ربکم: و عبادت کنید پروردگارتان را

3-و افعلوا الخیر: و کار نیک انجام دهید

4-اقیموا الصلوة: به پا دارید نماز را

5-ءاتو الزکوة: بپردازید زکات را

6-هو مولئکم: او سرپرست شما است

7-فنعم المولی: پس چه سرپرست خوبی است

8-و نعم النصیر: و جه یاور خوبی است

دکمه بازگشت به بالا