جواب قرآن هفتم صفحه 102 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه102

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ملک

یومئذ

ءامنوا

نعیم

کفروا

کذبوا بـِ

اولئک

مهین

حسن

رازق

فرمانروایی

آن روز

ایمان آوردند

پر نعمت

کافر شدند

تکذیب کردند،انکار کردند

آنها

خوارکننده

نیکو،خوب

روزی دهنده

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الملک یومئذ لله: فرمانروایی آن روز برای خداست

2-فالذین ءامنوا: پس کسانی که ایمان آوردند

3-و عملوا الصالحت: و کارهای خوب(شایسته) انجام دادند

4-فی جنت النعیم: در بهشت های پرنعمت

5-و الذین کفروا: و کسانی که کافر شدند

6-و کذبوا بایتنا: و انکار کردند نشانه هایمان را

7- عذاب مهین:عذابی خوارکننده

8-فی سبیل الله:در راه خدا

9-رزقا حسنا:روزی نیکو

10-خیر الرزقین:بهترین روزی دهندگان

دکمه بازگشت به بالا