آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 83 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

خارج می شود،می داند،نازل می شود

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

یعلم

یلج

یخرج

ینزل

یعرج

یولج

می داند

فرو می رود

خارج می شود

نازل می شود

بالا می رود

داخل می کند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یعلم ما یلج فی الارض:می داند آنچه را فرو می رود در زمین

2-و ما یخرج منها:و آنچه خارج می شود از آن

3-و ما ینزل من السماء:و آنچه نازل می شود از آسمان

4-و ما یعرج فیها:و آنچه بالا می رود در آن

5-یولج الیل فی النهار:داخل می کند شب را در روز

6-و یولج النهار فی الیل:و داخل می کند روز را در شب

7-و هو الرحیم الغفور:و او مهربان و بسیار آمرزنده  است

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …