جواب قرآن هشتم صفحه 76 انس با قرآن در خانه

صفحه 76

انس با قرآن در خانه

ب)آیات1تا3 سوره احزاب را معنا کنید

1-یایها النبی اتق الله:ای پیامبر تقوای خدا را پیشه کن

2-و لاتطع الکفرین و المنفقین:و از کافران و دورویان اطاعت نکن

3-ان الله کان علیما حکیما:همانا خداوند دانای حکیم است

4-و اتبع ما یوحی الیک من ربک:و پیروی کن از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی می شود

5-ان الله کان بما تعملون خبیرا:همانا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است

6-و توکل علی الله:و بر خدا توکل کن

7-و کفی بالله وکیلا:و کافی است خدا برای پشتیبان بودن

ج)از صفحه422قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

رزقا کریما:رزق و روزی عالی

قولا معروفا:سخنی شایسته

اجرا عظیما:پادشی بزرگ

د ـ در آخرین آیه صفحه422قرآن کریم، خداوند ویژگی های مردان و زنان مسلمان را برشمرده است و آنگاه آنها را به آمرزش و پاداشی بزرگ نوید داده است. کسب کدام یک از این صفات را برای خود مهم تر و باارزش تر می دانید.آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن:و الصبرین و الصبرت و الخشعین والخشعت

ترجمه:مردان و زنان صبور،مردان و زنان فروتن و فرمانبردار

دکمه بازگشت به بالا