آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 75 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه75

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آگاه،پیامبر،تبعیت کن،پیروی نکن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

نبی

النبی

اتق

لاتطع

اتبع

خبیر

وکیل

پیامبر

پیامبر اکرم(ص)

تقوا پیشه کن

اطاعت نکن،پیروی نکن

تبعیت کن،پیروی کن

آگاه،باخبر

مدافع،پشتیبان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یایها النبی:ای پیامبر 

2-اتق الله:تقوای خدا را پیشه کن

3-و لاتطع الکفرین و المنفقین: و از کافران و دورویان پیروی نکن

4-علیما حکیما:دانای حکیم

5-و اتبع ما یوحی الیک:و پیروی کن از آنچه بر تو وحی می شود

6-و توکل علی الله:و بر خدا توکل کن

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …