آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 60 انس با قرآن در خانه

صفحه 60

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه از آیات آغازین سوره عنکبوت را کامل کنید.

1-ا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ءامنا

آیا مردم گمان کردند که(به حال خود)رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم ،

2-و هم لایفتنون

و آنها آزمایش نمی شوند؟!

3-و من جهد فانما یجهد لنفسه

و هر کس تلاش و جهاد کند پس همانا برای خودش جهاد و تلاش می کند

4-ان الله لغنی عن العلمین

همانا خداوند بی نیاز از جهانیان است

ج)از صفحه398قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فانجینه:پس او را نجات دادیم

اعبدوا الله: خدا را عبادت کنید(بپرستید)

و اتقوه:و تقوای او را پیشه کنید

د)قرآن کریم ما را به گردش در زمین برای آموختن مسائل گوناگون و نیز عبرت و پند گرفتن از سرگذشت امت های مختلف، سفارش می کند.یکی از این آیات زیبا و پرمعنا در صفحه 398 قرآن کریم آمده است. قسمت ابتدای آیه را به عنوان پیام انتخاب و معنا کنید.

متن:قل سیروا فی الارض

ترجمه:بگو: در زمین سیر و سیاحت کنید

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …