آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 52 انس با قرآن در خانه

صفحه 52

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه از آیات آغازین سوره قصص را کامل کنید.

1-نتلوا علیک من نبا موسی و فرعون بالحق

می خوانیم(تلاوت می کنیم) بر تو از خبر موسی و فرعون به درستی

2-لقوم یؤمنون 

برای گروهی که ایمان می آورند

3-و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض

و می خواهیم که منت گذاریم بر مستضعفان در زمین

4-و نجعلهم ائمة و نجعلهم وارثین

و قرار می دهیم آن ها را پیشوایان و قرار می دهیم آن ها را جانشینان

ج)از صفحه388قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

شیخ کبیر:پیرمردی کهنسال

قال لاتخف:گفت نترس

من القوم الظلمین: از گروه ستم کاران

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …