جواب قرآن هشتم صفحه 46 انس با قرآن در خانه

صفحه46

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیه از سوره مبارکه نمل را کامل کنید.

1-امن یهدیکم فی الظلمت البر و البحر

یا کسی که هدایت می کند شما را در تاریکی های خشکی و دریا

2-و من یرسل الریح بشرا بین یدی رحمته

و کسی که می فرستد بادها را بشارتی ، پیش از رحمت خود(باران)

3-اءله مع الله

آیا خدایی همراه با الله است

4-تعلی الله عما یشرکون

برتر است خداوند از آنچه شریک قرار می دهند.

ج)از صفحه384قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

علی الحق المبین:بر حقیقتی آشکار

فهم مسلمون:پس آنها تسلیم هستند

دکمه بازگشت به بالا