آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 45 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه45

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

با،شریک قرار می دهند،دریا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

بر

بحر

یرسل

مع

تعالی

یشرکون

خشکی،صحرا

دریا

می فرستد

با،همراه با

برتر است

شریک قرار می دهند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-یهدیکم:هدایت می کند شما را

2-فی الظلمت البر و البحر:در تاریکی های خشکی و دریا

3-و من یرسل الریح:و کسی که می فرستد بادها را

4-اءله مع الله: آیا خدایی همراه با الله است

5-تعلی الله: برتر است خداوند

6-عما یشرکون:از آنچه شریک قرار می دهند

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …