آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 42 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه42

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نعمت،شکر می کنم،عمل می کنم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

ان

اشکر

نعمة

التی

انعمت

اعمل

که،اینکه

شکر می کنم

نعمت،هر چیز خوبی که خدا به انسان بخشیده است

که،چیزی که،کسی که

بخشیدی،نعمت دادی

عمل می کنم

تمرین

اینک معنای این ترکیب ها را کامل کنید.

ان+اتلو:که+تلاوت می کنم =ان اتلو: که تلاوت کنم

لقوم یشکرون: برای قومی که شکرگذاری می کنند

لعلکم یشکرون: تا آنها شکرگذاری کنند

فعالیت سوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-قال رب:گفت پروردگارا

2-ان اشکر نعمتک:که شکر کنم نعمتت را

3-انعمت علی: نعمت دادی به(بر) من

4-و علی والدی: و به(بر) پدر و مادرم

5-ان اعمل صالحا: که کار خوب انجام دهم

6-برحمتک:به لطف و رحمتت

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …