آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 110 انس با قرآن در خانه

صفحه110

انس با قرآن در خانه

ب)این عبارات قرآنی از سوره غافر را ترجمه کنید.

1-و قال ربکم ادعونی استجب لکم

و گفت پروردگارتان بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را(پاسخ دهم برایتان)

2-الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء

خداوند کسی است که قرار داد زمین را جایگاهی امن و آسمان را سرپناه

3-و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبت

و شکل داد شما را پس نیکو ساخت صورت هایتان را

4-ذلکم الله ربکم

این خدا است؛پروردگارتان

5-فتبارک الله رب العلمین

پس برقرار و پرخیر است خدا؛پروردگارت جهانیان

ج)از صفحه474قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لا ریب فیها:هیچ تردیدی در آن نیست

اکثر الناس:بیشتر مردم

د)در آیات صفحهٔ  474 قرآن کریم، خدای مهربان، همه بندگان خود را دعوت می کند تا دست نیاز به سوی آن خالق بی نیاز بلند کرده تا خواست آنها را اجابت کند.این عبارت کوتاه، زیبا و امیدبخش را همراه با معنا بنویسید،همیشه آن را زمزمه کرده و به مفهوم آن توجه داشته باشید.

متن:و قال ربکم ادعونی استجب لکم

ترجمه:و گفت پروردگارتان مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …