آخرین خبرها

جواب قرآن هشتم صفحه 107 انس با قرآن در خانه

صفحه107

انس با قرآن در خانه

ب)آیات 1 تا 3  سوره غافر را ترجمه کنید.

1-حم

2-تنزیل الکتب من الله العزیز العلیم

نازل کردن قرآن از سوی خداوند عزتمند داناست

3-غافر الذنب و قابل التوب

آمرزنده گناه و پذیرنده توبه

4-شدید العقاب ذی الطول

سخت کیفر کننده و دارای نعمت فراوان است

5-لا اله الا هو

نیست معبودی جز او

6-الیه المصیر

به سوی اوست بازگشت

ج)از صفحه468قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

لمن الملک الیوم:امروز فرمانروایی از آن کیست؟

لله الواحد القهار:برای خداوند یگانه و  بسیار مسلط

د)در صفحه468 قرآن کریم آمده است که فقط خدا را بخوانیم در حالی که دین خود را برای او خالص می کنیم؛یعنی سعی می کنیم همه کارهای خود را برای خدا و رضایت او انجام دهیم. این عبارت را یافته و همراه با معنا بنویسید.
متن:فادعوا  الله مخلصین له الدین

ترجمه:پس درحالی که عبادت خود را برای خدا خالص کرده اید او را بپرستید.

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …