جواب قرآن هشتم صفحه 102 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه102

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

سخن،عبادت می کنند،هدایت کرد،اجتناب کردند از،تبعیت می کنند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اجتنبوا

یعبدون

انابوا

یستمعون

قول

یتبعون

هدی

اولوا الالباب

اجتناب کردند از،دوری کردند از

عبادت می کنند

بازگشتند

گوش می دهند به

سخن،گفتار

تبعیت می کنند،پیروی می کنند

هدایت کرد

خردمندان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-اجتنبوا الطاغوت:دوری کردند از طاغوت

2-ان یعبدوها:که عبادت کنند آن را

3-انابوا الی الله:بازگشتند به سوی خدا

4-لهم البشری:برای آنها بشارت است

5-فبشر عباد:پس بشارت ده بندگان مرا

6-یستمعون القول:گوش می دهند به سخن

7-فیتبعون احسنه:پس پیروی می کنند برترین آن را

8-هدهم الله:هدایت کرد آن ها را خدا

دکمه بازگشت به بالا