جواب فارسی چهارم صفحه 96 اتفاق ساده

فارسی چهارم ، صفحه ی ۹۶

درک مطلب

۱. نویسنده ی نامه،که بود؟

جواب۱: پدر از جبهه برای آن ها نامه نوشته بود.

۲.چه موضوعی در نامه باعث خوشحالی مادر شد؟

جواب۲: خوب بودن حال پدر و اینکه قرار بود همسرش به زودی بیاید.

۳.در بخش زیر منظور از “قطره” چیست؟

یک قطره از دل من             بر روی دفترافتاد

جواب۳: اشک

۴.چرا وقتی مادر نامه می خواند،باران آرام و بی صدا ماند؟

جواب۴: چون نامه به قدری مهم بود که باران هم به احترام ساکت وبی صدا ماند تا به نامه گوش دهد.

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_برادر خوبم آمد.

_معلم مهربان رفت.

_دانش آموزان زرنگ دویدند.

حالا به نمودار جمله ها دقت کنید .در گروه گفت وگو کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آمد رفت دویدند
برادر خوبم معلم مهربان دانش آموزان زرنگ
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟چرا؟

جواب:این جمله ها از دو قسمت تشکیل شده اند: فعل و فاعل. درسته که اینجا فاعل از دو بخش تشکیل شده یکی اسم ویکی صفتی که راجب اسم توضیح می دهد مثل جمله ی اول برادر+ خوبم اما توجه کنید چون با حذف “خوب” معنی جمله ناقص نمی شود بنابراین ما کلا برادر خوب را یک قسمت حساب میکنیم  و فعل را یک قسمت .بنابراین جملات بالا دو قسمتی حساب می شوند.

  • چرا کلمه های “آمد ، رفت ، دویدند” بالای نمودار هستند؟

جواب: چون فعل اصلی ترین جزء جمله است در قسمت بالای نمودار نوشته می شود.

دکمه بازگشت به بالا