آخرین خبرها

جواب فارسی چهارم صفحه 91 فرمانده ی دل ها

فارسی چهارم ، صفحه ی۹۱

درست و نادرست

۱.آزادی خرمشهر از دست متجاوزان،آرزوی همه ی مردم ایران بود.

جواب۱: درست

۲.بالگردهای دشمن موفق شدند فرماندهان نظامی را از میدان نبرد نجات بدهند.

جواب۲: نادرست

۳.پیکی که برای حسین خبر آورده بود،تشنه بود.

جواب۳: درست

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …