جواب فارسی چهارم صفحه 84 باغچه ی اطفال

فارسی چهارم ، صفحه ی ۸۴

درست ونادرست

۱. باغچه بان برای آموزگاری به خارج از ایران رفت.

جواب۱: نادرست

۲.باغچه بان در کودکی شعر می سرود.

جواب۲: درست

۳.قبل از باغچه بان، کسی به فکر کودکان کم شنوا ونابینا نیفتاده بود.

جواب۳: درست

۴.باغچه بان با پشتکار واراده به رویاهای کودکی خود دست یافت.

جواب۴: درست

دکمه بازگشت به بالا