جواب فارسی چهارم صفحه 72 مهمان شهر ما

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۲

مثل

مفهوم تصویر با کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟

  • با یک گل بهار نمی شود.
  • فلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه.
  • جوینده ،یابنده است.
  • کوه به کوه نمی رسد ،آدم به آدم می رسد.

جواب : “جوینده ، یابنده است” ، یعنی اگر دست از تلاش بر نداری و پشتکار داشته باشی به هدف و مقصود خواهی رسید.

دکمه بازگشت به بالا