جواب فارسی چهارم صفحه 66 مهمان شهر ما

فارسی چهارم ،صفحه ی ۶۶

گوش کن و بگو

_با دقت به داستان گوش کنید وبه پرسش ها پاسخ دهید.

۱.به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتفاق افتاده است؟

جواب۱: زمستان

۲.رود چگونه پرآب شد؟

جواب۲:تابش شدید آفتاب باعث شد برف هایی که روی قله ی کوه بود آب شود و کم کم از کوه به سمت پایین سرازیر شد واینگونه رود کم کم پرازآب شد.

۳.با توجه به داستان شخصیت رود وبرف را باهم مقایسه کنید.

جواب۳: رود دلسوز و فروتن بود و دوست داشت به دیگران کمک کند.اما برف خودخواه و مغرور بود وفقط به خودش فکر می کرد.

۴.چرا با مردن دانه ها وشکوفه ها بهار هم میمیرد؟

جواب۴:چون بهار یعنی سرسبزی و شکوفایی طبیعت واگر دانه ای رشدنکندو سبز نشود بهاری درکار نخواهد بود.

۵.کدام یک ازجمله های دلستان نشان دهنده ی غرور برف است؟

جواب۵: آن جا که وقتی روداز او کمک می خواهد وبرف میگوید ببین من چقدر سفیدم تو چطور میتوانی فامیل من باشی وبگویی ماباهم نسبتی داریم.

دکمه بازگشت به بالا