آخرین خبرها

جواب فارسی چهارم صفحه 66 مهمان شهر ما

فارسی چهارم ،صفحه ی ۶۶

گوش کن و بگو

_با دقت به داستان گوش کنید وبه پرسش ها پاسخ دهید.

۱.به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتفاق افتاده است؟

جواب۱: زمستان

۲.رود چگونه پرآب شد؟

جواب۲:تابش شدید آفتاب باعث شد برف هایی که روی قله ی کوه بود آب شود و کم کم از کوه به سمت پایین سرازیر شد واینگونه رود کم کم پرازآب شد.

۳.با توجه به داستان شخصیت رود وبرف را باهم مقایسه کنید.

جواب۳: رود دلسوز و فروتن بود و دوست داشت به دیگران کمک کند.اما برف خودخواه و مغرور بود وفقط به خودش فکر می کرد.

۴.چرا با مردن دانه ها وشکوفه ها بهار هم میمیرد؟

جواب۴:چون بهار یعنی سرسبزی و شکوفایی طبیعت واگر دانه ای رشدنکندو سبز نشود بهاری درکار نخواهد بود.

۵.کدام یک ازجمله های دلستان نشان دهنده ی غرور برف است؟

جواب۵: آن جا که وقتی روداز او کمک می خواهد وبرف میگوید ببین من چقدر سفیدم تو چطور میتوانی فامیل من باشی وبگویی ماباهم نسبتی داریم.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …