جواب فارسی چهارم صفحه 58 آرش کمان گیر

فارسی چهارم ، صفحه ی ۵۸

درست ونادرست

۱.آرش برای پرتاب تیر در دشتی سرسبز ایستاد.

جواب ۱: نادرست

۲.ایرانیان در برابر سپاه توران مقاومت می کردند.

جواب ۲: درست

۳.تورانیان پیشنهاد کردند که پهلوان ایرانی تیری به سوی غرب پرتاب کند.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.چرا ایرانیان پیشنهاد تورانیان را پذیرفتند؟

جواب۱: چون سپاه ایران اندوهگین و ناامید بود با وجود مقاومتی که دربرابر تورانیان کردند اما نمیتوانستند آنها را شکست دهند ودیگر راهی برای تعیین مرزها برایشان باقی نمانده بود.

۲.منظور از” مرز را پرواز تیری می دهد سامان” چیست؟

جواب۲: یعنی پرتاب تیر وضعیت مرز  وحد وحدود مرز را مشخص می کند.

۳.چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد؟

جواب۳: زیرا با همه ی وجودش تمام تلاش و قدرتش را به کار گرفته بود تا تیر را به دورترین نقطه پرتاب کند.

دکمه بازگشت به بالا