جواب فارسی چهارم صفحه 51 رهایی از قفس

فارسی چهارم ،صفحه ۴۷

درک مطلب

۱.چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟

جواب۱: زیرا او به دنبال راهی بود تا ازقفس نجات پیدا کند وآزاد شود.

۲.چه رابطه ای بین رفتار طوطی درهندوستان ورفتار طوطی بازرگان بود؟

جواب۲: طوطی بازرگان وقتی کمی فکر کرد متوجه شد که طوطی هندوستان باخودش را به مردن زدن درواقع دارد راه رهایی را به او نشان می دهدو اگر او هم این کار را انجام دهد حتما میتواند ازقفس خودش را رها کند.

۳.مهم ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟از متن دو دلیل بیاورید.

جواب ۳: طوطی باهوش و زیرک بودو همچنین شیرین زبان بود .و ویژگی مهم دیگر او این بود که در کارش با دوستان مشورت میکرد.

واژه آموزی

روزنامه: 

جواب روزنامه: نوشته ای که اخبار هر روز در آن می آید.

تشویق نامه:

جواب تشویق نامه:نوشته ای که تشکر و قدر دانی از یک فرد یا افرادی در آن می آید.

دکمه بازگشت به بالا