آخرین خبرها

جواب فارسی چهارم صفحه 46 رهایی از قفس

فارسی چهارم ،صفحه ۴۶

درست ونادرست

۱.سوغات بازرگان برای طوطی رهایی از قفس بود.

جواب۱: درست

۲.طوطی ها از شنیدن حرف های بازرگان شادی کردند.

جواب ۲: نادرست

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …