جواب فارسی چهارم صفحه 28 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۸

حکایت

حکایتی که خواندید با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد.

الف)ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه است.

ب) دست بالای دست بسیار است.

پ)سحرخیز باش تا کامروا شوی

ت)مرغ همسایه غاز است.

جواب حکایت:گزینه ب ، یعنی همیشه ازقدرت هر فرد افراد قدرتمند تر دیگری هم پیدا میشود.

دکمه بازگشت به بالا