جواب فارسی چهارم صفحه 27 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۷

درک ودریافت

۱.جمله ها را با توجه به متن به ترتیب رویداد ها شماره گذاری کنید.

پروانه گفت :خدا آن قدر مهربان است که حتی این گل کوچک راهم میبیند. (۳)

موشکا رفت تا خدا را پیدا کند.( ۱)

خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد.(۴)

بی بی گفت :بعضی چیزها را نمیتوان با چشم دید.(۶)

کوه گفت: البته که خدا را میشناسم اوست که مرا اینجا گذاشته است.(۲)

سنجاب به خورشید گفت پس حتما خدا تویی!(۵)

جواب سوال  ۱بعداز شماره گذاری:

موشکا رفت تا خدا را پیدا کند.کوه گفت: البته که خدا را میشناسم اوست که مرا اینجا گذاشته است.پروانه گفت :خدا آن قدر مهربان است که حتی این گل کوچک راهم میبیند.خرس قهوه ای دستی تکان داد و دور شد.سنجاب به خورشید گفت پس حتما خدا تویی!بی بی گفت :بعضی چیزها را نمیتوان با چشم دید.

۲.”موشکا رفت تا خدارا پیدا کند” کار موشکا نشانه چیست؟

جواب ۲:نشانه میل به شناخت خداوندو کنجکاوی وهمینطور نداشتن شناخت کافی از خداوند

۳.با توجه به متن چند ویژگی برای خدا نام ببرید.

جواب۳: زیبا _نورانی_ مهربان _ بزرگ _قوی

۴.چه چیزهایی را نمی توان با چشم دید؟چهار مورد نام ببرید.

جواب ۴: آزادی _صداقت_هوش_ایمان _درد_لذت_محبت

۵.چه نشانه هایی از وجود خدا در داستان آمده است؟

جواب۵: گل ها_خورشید نورانی وگرم_کوه های بزرگ _پروانه های زیبا _خرس های قوی

دکمه بازگشت به بالا