جواب فارسی چهارم صفحه 22 کوچ پرستوها

فارسی چهارم صفحه ی ۲۲

گوش کن وبگو

_با دقت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید

۱. پندهای اول ودوم پرنده را به ترتیب بگویید.

جواب۱:

پنداول:آنچه ازدست رفت برایش افسوس مخور زیرا اگر آن نعمت حقیقتا ازآن تو بود هیچ گاه تباه نمیشد.

پند دوم:آنکه سخن غیر ممکن را باورنکن وازآن درگذر.

۲.آیا باغبان به پند اول ودوم پرنده عمل کرد؟ازمتن دلیل بیاورید.

جواب۲: خیر چونکه اگر به پند اول عمل کرده بود سخن غیرممکن گنجشک را که در شکمش گوهرهایی وجود دارد باور نمیکرد .واگر به پند دوم عمل کرده بود نیز دیگر برای از دست دادن گنجشک غصه نمیخورد.

۳.مفهوم جمله ی “پند برای تو مثل پاشیدن دانه در زمینی است که گیاهی درآن رشد نمیکند.”چیست؟

جواب۳:یعنی نصیحت در تو هیچ اثری ندارد .

۴.بهترین پندی که پرنده به باغبان داد چه بود؟

جواب۴: هر دو پند گنجشک خوب بود اما به نظر من پند اول که اشاره به غصه نخوردن برای چیزهایی که از دست رفته است بهترین پند گنجشک بود.

دکمه بازگشت به بالا