جواب فارسی چهارم صفحه 138 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۸

درک و دریافت

۱.چرا چهار دوست پول هایشان را روی هم گذاشتند؟

جواب۱: چون میخواستند شریک شوند و باهم کاری را راه بیندازند.

۲.شخصی که پول ها را از پیرزن گرفت ، چه ویژگی اخلاقی داشت؟چرا؟

جواب۲:  او باهوش بود، زیرا به دوستانش گفت آن چیزی را که می خواهم پیرزن به من نمی دهد.

۳.رفتار سه نفری که پول هایشان را از دست داده بودند با رفتار پسر بچه مقایسه کنید و تفاوت آن را بنویسید.

جواب۳: آن سه نفر اشتباه خود را نمی پذیرفتند وبه ناحق وناروا از پیرزن پول هایشان را می خواستند اما پسر بچه ی باهوش  متوجه شد که پیرزن بی گناه است و حق دارد و به او کمک کرد.

۴.به نظر شما رأی قاضی عادلانه بود؟ چرا؟

جواب۴:بله چون امانت باید به صاحبش برگردانده شود وپیرزن باید امانت را به آن سه نفر بر می گرداند.

۵.اگر شما می خواستید عنوانی برای این داستان انتخاب کنید ، پیشنهاد شما چه بود؟ چرا؟

جواب۵: ماجرای کیسه پر دردسر ،چون به خاطر این کیسه پیرزن اینهمه به دردسر افتاد و بخاطر همین کیسه بود که بین چهار دوست جدایی افتاد.

دکمه بازگشت به بالا