آخرین خبرها

جواب فارسی چهارم صفحه 134 مدرسه ی هوشمند

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۳۴

واژه آموزی

بیننده شخصی که چیزی را میبیند.

گوینده شخصی که چیزی را می گوید.

شنونده شخصی که چیزی را می شنود.

حالا شما بگویید:

به کسی که مطلبی می نویسد …………..می گویند.

جواب: نویسنده

به شخصی که چیزی را می خواند…………می گویند.

جواب: خواننده

به کسی که می دود ……………می گویند.

جواب: دونده

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …