آخرین خبرها

جواب فارسی چهارم صفحه 13 آفریدگار زیبایی

فارسی چهارم صفحه ی ۱۳

درست ونادرست

۱.بهار دشت را از خوشه های طلایی گندم پوشاند.

جواب ۱:نادرست

۲.زمستان ،جا پای گرگ ها را نقاشی کرد.

جواب۲: درست

۳.داوراین مسابقه خورشید بود.

جواب۳:درست

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …