جواب فارسی چهارم صفحه 127 پرسشگری

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۷

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_ مریم روزنامه را روی میز گذاشت.

_سینا کیف را به پدرش داد.

حالا به نمودار جمله ها دقت کنید. درگروه گفت و گو کنید وبه پرسش های زیر پاسخ دهید. 

          گذاشت                داد
مریم   روزنامه را   روی میز سینا    کیف را       به پدرش
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟چرا؟

جواب: این جمله ها ازچهار قسمت تشکیل شده اند:فاعل،مفعول،متمم وفعل. چون با حذف هریک ازین قسمت ها مفهوم جمله ناقص می گردد .

  • چرا کلمه های ” گذاشت ، داد” بالای نمودار هستند؟

جواب: چون این ها فعل هستند واصلی ترین بخش جمله می باشند.

دکمه بازگشت به بالا