جواب فارسی چهارم صفحه 126 پرسشگری

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۶

درست و نادرست

۱.گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است.

جواب۱: نادرست

۲.سوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.

جواب۲: درست

۳.در دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده می شود.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ 

جواب۱: دانشمندان و پژوهشگران همیشه به دنبال سوال های خود می روند وآن قدر می گردند تا جواب آن ها را پیدا کنند.

جواب۱:

۲.دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجه به متن بیان کنید.

جواب۲:اول اینکه  تشنه ی یادگیری بود و همواره برای آن چه علتش را نمی دانست پرسشگری می کرد و دوم اینکه برای گسترش و رشد علم ودانش همه ی عمر خود را صرف کرد ودراین راه کوشش فراوان نمود.

۳.”ابوریحان همواره در جست وجوی علت اتفاقاتی بود که در اطرافش روی می داد.” مفهوم این جمله را با مثال بیان کنید.

جواب ۳: مثلا دنبال این بود که آیا زمین گرد است یا نه و یا خورشید به دور زمین می چرخد یا زمین به دور خورشید یا سیارات چگونه در فضا قرار گرفته اند

دکمه بازگشت به بالا