جواب فارسی چهارم صفحه 122 شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی۱۲۲

مثل

مثلی را که در شعر “شیر و موش” بود پیدا کنید ودر گروه درباره ی مفهوم آن گفت وگو کنید.

جواب: با دم شیر بازی میکنی. یعنی با کسی که از تو خیلی قدرتمند تر است شوخی می کنی.

مفهوم شعر “شیر وموش” تو را یاد کدام یک از مثل های زیر می اندازد؟

_از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری.

_ هر که بامش بیش برفش بیشتر.

جواب: از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری ،

یعنی هر جور رفتار کنی با تو همان جور رفتار می شود و نتیجه ی کارت به تو بر می گردد. مثلا اگر مهربان باشی و به دیگران کمک کنی دیگران هم در ایام سختی به کمک تو می آیند.

حتما ببینید

جواب فارسی هشتم صفحه 22 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۲ گفت و گو  ۱ درباره شگفتی های آسمان از …