جواب فارسی چهارم صفحه 121 شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۱

درک ودریافت

۱.در ابتدای داستان چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود اما نتیجه ی خوبی نگرفته بود؟

جواب: چون موقع درس خواندن دقت و توجه کافی به درسش نداشت. برادر و دوستش و مادرش حواسش را پرت کرده بودند.

۲.خانم ژرمن بیشتر وقت خود را به چه کاری مشغول بود؟

جواب: رسیدگی به باغ و گل ها

۳.چرا با اینکه خانم ژرمن به نین گفته بود تا هربار یکی از مروارید هارا کنار بگذارد، او برای همه ی مروارید ها درس را تکرار کرد؟

جواب : چون میخواست بداند مروارید ها واقعا سحرآمیز هستند یا نه

۴.با وجود موفقیت نین ، چه مساله ای باعث نگرانی او در مدرسه شده بود؟

جواب: چون فکر می کرد موفقیتش به خاطر مروارید هاست واگر روزی مرواریدها را نداشته باشد درسش دوباره مثل قبل می شود.

۵.به نظر شما مروارید اصلی چه چیزی بود؟

جواب: دقت وتلاش بیشتر نین واینکه با تمرکز بیشتری درس می خواند.

۶. جمله های زیر را باتوجه به متن داستان مرتب کنید.

_نین فکر می کرد علت موفق او مرواریدهای سرخ هستند وغمگین بود.  (۶)

_خانم ژرمن هفت مروارید به نین داد.  (۲)

_نین درس را بلد نبود و معلم او را دعوا کرد.  (۱)

_برعکس همیشه، نین به جای اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آن جا درس خواند.  (۳)

_خانم ژرمن به او گفت : علت موفقیت تو این است که با دقت درست را خوانده ای. (۷)

_حالا دیگر وقتی معلم از نین درس می پرسید ،پرسش ها را از اول تا آخر بلد بود. (۵)

_ نین مرواریدها را در دست گرفت و به تعداد آن ها درسش را مرور کرد. (۴)

دکمه بازگشت به بالا