جواب فارسی چهارم صفحه 114 شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۴

درست ونادرست

۱.شیر خطای موش را بخشید.

جواب۱: درست

۲.صیاد یرای شکار شیر دام نهاده بود.

جواب ۲: نادرست

۳.فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟

جواب۱: موش گریه و التماس کرد و از شیر به عنوان سلطان جنگل تعریف کرد.

۲.چرا موش به کمک شیر رفت؟

جواب۲: چون شیر اورا نکشته بود وبخشیده بود و موش میخواست با اینکار خوبی شیر را جبران کند.

۳.شخصیت شیر وموش را باهم مقایسه کنید و شباهت ها وتفاوت های آن ها را بیان کنید.

جواب۳:

شباهت: هر دو مهربان بودند و دوست داشتند به یکدیگر کمک کنند.

تفاوت: شیر قوی بود اما موش ضعیف بود.

۴. با خواندن شعر چه پندی گرفتید؟

جواب۴: اگر کار خوبی انجام دهیم این خوبی به خودمان بر می گردد.

واژه آموزی

نمک زار جایی است که ………………………………….

جواب: زمینش پر از نمک است.

چمن زار جایی است که…………………………………. 

جواب : در زمینش چمن فراوان روییده است.

گل زار جایی است که…………………………………….

جواب: در آن گل های فراوان روییده است.

دکمه بازگشت به بالا