جواب فارسی چهارم صفحه 110 ادب ازکه آموختی؟

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۰

درست ونادرست

۱.می توانیم از بی ادبان ، ادب بیاموزیم.

جواب۱: درست

۲.هر کسی که از کار خود تعریف می کند، داناست.

جواب۲: نادرست

درک مطلب

۱.منظور از عبارت “آموخت ونکرد” چیست؟

جواب۱: یعنی دانش یاد گرفت اما به آن عمل نکرد.

۲.چرا سعدی عالم بی عمل را به زنبور بی عسل تشبیه کرده است؟

جواب۲:  همان طور که اهمیت وارزش زنبور عسل به تولید عسل است و وقتی نتواند عسل تولید کند فایده ای ندارد دانشمندی که از دانش خود استفاده نکند فایده ای ندارد.

۳.سعدی دانا ونادان را به چه مانند کرده است؟

جواب۳: دانا را به طبل عطار و نادان را به طبل غازی تشبیه کرده است.

۴.در عبارت پایانی درس منظور از “بلندآواز میان تهی” چیست؟

جواب ۴: هیچ دانشی ندارد اما پر ادعا و تو خالیست.

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_محمد،معلم را دید.

_علی،سیب را خورد.

_برادرم،گلدان را خرید.

حالا به نمودار جمله ها نگاه کنید.در گروه گفت وگو کنید وبه پرسش های صفحه بعد پاسخ دهید.

     دید     خورد       خرید
محمد  معلم را علی    سیب را برادرم     گلدان را
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟چرا؟

جواب:این جملات از سه قسمت تشکیل شده اند:فاعل ، مفعول ، فعل . چون دو قسمت بخش اصلی نمی تواند معنی جمله را کامل کند.پس وجود همه ی این قسمت ها در جمله لازم است. وبا حذف یک قسمت معنای جمله ناقص می شود.مثلا وقتی می گوییم برادرم خرید، معنی جمله کامل نیس و سوال پیش می آید که چه چیزی را خرید و به قسمت سوم جمله نیاز است.

  • چرا کلمه های ” دید ، خورد ، خرید” بالای نمودار هستند؟

جواب: چون فعل و اصلی ترین جزء جمله محسوب می شوند.

دکمه بازگشت به بالا