جواب فارسی چهارم صفحه 101 اتفاق ساده

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۰۱

درک و دریافت

۱. مهم ترین ویژگی نویسنده ی کتاب “قصه های خوب،برای بچه های خوب” را بیان کنید.

جواب۱: اینکه داستان را به زبان کودکانه وخیلی ساده بیان کرده بود که باعث میشد به خوبی فهمیده شود.

۲.چرا از نظر شخصیت اصلی متن، کتابفروشی مانند بهشت بود؟

جواب۲: بخاطر علاقه ی زیادی که به کتاب و کتاب خواندن داشت.

۳.از نظر شما کتاب فروشی مانند چیست؟

جواب۳: شبیه یک رستوران برای روح وفکر

۴.چرا نویسنده ی کتاب “قصه های خوب برای بچه های خوب” به فکر نوشتن این کتاب افتاد؟

جواب۴: زیرا متوجه شد برای کودکان کتاب مناسبی که زبان ساده و قابل فهم داشته باشد خیلی کم است وبیشتر کتاب ها زبان کودکانه و قابل فهم برای کودکان ندارند.

۵.کدام قسمت متن نشان دهنده ی علاقه ی زیاد نویسنده به کتاب خواندن است؟

جواب۵: خوشحالی برای مشغول شدن در کتاب فروشی

گریه کردن وناراحت شدن برای نداشتن کتاب گلستان

وقسمتی که می گوید اگر بدانم یک هفته بیشتر زنده نیستم تنها حسرتم این است که کتاب های نخوانده ام مانده اند.

۶.با توجه به داستان “دیدن خوبی ها” جمله ها را به ترتیب رویداد ها شماره گذاری کنید.

_ حضرت عیسی(ع) گفت :”چیزهایی هم بود که شما ندیدید.”  (۴)

_ هر یک از یاران چیزی گفتند.   (۳)

_ آن حضرت فرمود : با هرچه رو به رو می شوید فقط بدی ها وزشتی ها را نبینید.  (۶)

_ حضرت عیسی (ع) و یارانش لاشه ی سگی را دیدند.(۱)

_ این سگ تا زنده بود حیوان با وفایی بود.  (۵)

_ حضرت عیسی(ع) به همراهانش گفت : درباره ی آن چه دیدید فکر کنید.   (۲)

دکمه بازگشت به بالا