جواب فارسی پنجم صفحه 96 درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

صفحه ی ۹۶

حکایت

مفهوم این حکایت با کدام مثل تناسب دارد ؟

  • قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید
  • بخور تا توانی به بازوی خویش
  • هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
  • عقل سالم در بدن سالم است
  • بخور بخواب کارمن است ، خدانگهدار من است

 

جواب: عقل سالم در بدن سالم است.

دکمه بازگشت به بالا