آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 86 نقش خردمندان

فارسی پنجم صفحه ی ۸۶

درست و نادرست

۱. به گفته خواجه نصیر طوسی برای جامعه شمشیر از همه کارسازتر است.

جواب۱:نادرست

۲.سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.

جواب۲:درست

۳.خواجه نصیرطوسی با زیرکی توانست رصدخانه در شهر ری بسازد.

جواب۳:نادرست

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …