آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 77 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه ی ۷۷

خوانش و فهم

۱.این شعر کلید موفقیت و سربلندی ملت را چه می داند؟

جواب :اتحاد

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …