جواب فارسی پنجم صفحه 77 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه ی ۷۷

خوانش و فهم

۱.این شعر کلید موفقیت و سربلندی ملت را چه می داند؟

جواب :اتحاد

دکمه بازگشت به بالا