جواب فارسی پنجم صفحه 74 نام آوران دیروز،امروز،فردا

صفحه ی ۷۴

درک مطلب

۱.آقای فرهنگ کدام کتاب را برای بچه ها مناسب دانست؟

جواب۱: “نام آوران دیروز،امروز ،فردا”

۲.شناختن بزرگ مردان و دلاوران گذشته و امروز چه کمکی به ما میکند ؟

جواب۲: ما اگر گذشته و امروز مان را خوب بشناسیم می‌توانیم با تلاش زیاد و با اراده استواریکی از نام آوران فردای ایران در آینده نزدیک شویم.

۳.از نام آوران دیروز چه کسانی را میشناسید؟

جواب۳: مولوی ،حافظ ،سعدی، فردوسی، ابوعلی سینا ،رازی، خیام ،کوروش، داریوش آریو برزن

۴.به نظر شما مقصود از نام آوران فردا چه کسانی هستند؟

جواب۴: نام آوران فردا همان بچه‌های پرتلاش و با اراده امروز هستند که با جدیت و با پشتکار درس میخوانند و یکی یکی پله های موفقیت را طی می کنند.

دانش زبانی

جمله های کوتاه زیر را گسترش دهید.

_ کتاب را بستم.

جواب: کتاب فارسی را بعد از خواندن درس جدیدش ،بستم.

_ مادرش را دید.

جواب: مادرش را که تازه از نانوایی برگشته بود دید.

دکمه بازگشت به بالا