آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 68 دفاع از میهن

صفحه ی ۶۸

حکایت

۱.مفهوم این حکایت با کدام یک از عبارت های زیر ارتباط بیشتری دارد ؟

_ با یک گل بهار نمی شود .

_ دشمن نتوان کوچک و بیچاره شمرد.

_ جوینده یابنده است.

_ کوه به کوه نمیرسد اما آدم به آدم میرسد.

_ سالی که نکوست از بهارش پیداست.

_ زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است.

_ میهن دوستی نشانه ی ایمان است.

جواب: میهن دوستی نشانه ی ایمان است.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …