جواب فارسی پنجم صفحه 62 دفاع از میهن

فارسی پنجم ، صفحه ی ۶۲

درست ونادرست

۱. آریو برزن در اولین حمله اسکندر او و سپاهیانش را وادار به عقب نشینی کرد.

جواب۱: درست

۲. هنگام غروب،آریوبرزن سپاه خود را تا بلندترین نقطه کوه پیش راند.

جواب۲: نادرست

۳.اسکندر در حمله به ایران به هر شهری که می رسید با خاک یکسان می کرد.

جواب۳: درست

حتما ببینید

جواب فارسی هشتم صفحه 22 خوب جهان را ببین!

فارسی هشتم ، صفحه ی ۲۲ گفت و گو  ۱ درباره شگفتی های آسمان از …