جواب فارسی پنجم صفحه 56 فرهنگ بومی(درس آزاد)

صفحه ی ۵۶

درست ونادرست

۱. ابن سینا در جهان اسلام به لقب امیر پزشکان مشهور است.

جواب۱: نادرست

۲.کتاب شفا ابن سینا چهار بخش اصلی دارد.

جواب۲: درست

۳. ابن سینا کتاب قانون خود را بعد از بیست سالگی نوشت.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.شهرت کتاب قانون به چه دلیلی است؟

جواب۱:شهرت این کتاب ازآن روست که بسیار منظم و با سبکی نو نوشته شده است ودر عین حال هرآن چه مورد نیاز طبیب است درآن آمده است.

۲.القاب ابن سینا در جهان غرب ودرجهان اسلام چه بود؟

جواب۲:

در جهان غرب: امیر پزشکان

درجهان اسلام: شیخ الرییس ، شرف الملوک

۳.بخش های اصلی کتاب شفا را نام ببرید.

جواب۳:این کتاب ارزشمند شامل چهار بخش اصلی است:منطق،علوم طبیعی،ریاضیات و ماوراءالطبیعه

دکمه بازگشت به بالا