جواب فارسی پنجم صفحه 54 سرود ملی

صفحه ی ۵۴

خوانش و فهم

۱. درمتن شعر، “خاک ایران” به چه چیز هایی تشبیه شده است؟

جواب۱: درّ و گوهر ، طلاو بهشت خرم

۲.کدام بند شعر، قشنگ تراز بقیه بود؟چرا؟

جواب۲: آن جایی که به جان فشانی در راه میهن اشاره دارد.

“در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما/پاینده باد خاک ایران ما”

دکمه بازگشت به بالا