آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 46 چنار و کدوبن

صفحه ی ۴۶

حکایت

پیام این حکایت با کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد،دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

_ نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

_ دروغگو دشمن خداست .

_ داستان پیش غازی و معلق بازی .

_ بار کج به منزل نمیرسد.

جواب: بار کج به منزل نمی رسد ، هر کاری که بر اساس دروغ و نادرستی باشد به نتیجه نخواهد رسید.

بیمار ، مالی را برداشته بود که برای خودش نبود وبعد از مدتی مجبور شد مال را برگرداند

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …