جواب فارسی پنجم صفحه 45 چنار و کدوبن

صفحه ی ۴۵

درک و دریافت

۱.امپراتور در چه فصلی دانه ی گلها را به بچه ها داد؟ از کجا فهمیدید ؟

جواب۱: بهار ،چون بعداز یک سال دوباره در فصل بهار بود که بچه ها با گلدان ها نزد امپراتور رفتند.

۲. اگر شما جای پینگ بودید  چه می کردید؟

جواب۲:پینگ کار درستی انجام داد که صداقت داشت و من هم اگر جای او بودم سعی میکردم همین کار را انحام دهم.

۳. چرا با وجود اینکه گلدان ها پر از گل های خوشبو و زیبا بودند  امپراتور خوشحال نبود ؟

جواب۳: چون میدانست بچه ها اورا فریب داده اند ودرحال دروغ گفتن اند چون دانه هایی که امپراتور به آن ها داده بود پخته بود و امکان نداشت رشد کند.

۴.دلیل نگرانی پینگ چه بود ؟

جواب۴:چون دانه اش رشد نکرده بود می ترسید امپراتور اورا سرزنش کند.

۵. پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانه ها به خوبی رشد کنند؟ به ترتیب بیان کنید.

جواب۵:

_گلدانش را با خاک مناسب پر کرد.

_دانه اش را بادقت زیاد کاشت

_ گلدان را درآفتاب گذاشت.

_ هر روز به گلدانش آب می داد.

_ دانه را در گلدان بزرگتری کاشت

وخاکش را عوض کرد.

_از آن ها مراقبت می کرد.

 

۶.با توجه به متن جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید.

_ امپراتور دانه های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچه ها داد .  (۳)

_ امپراتور،شجاعت و راستگویی پینگ  را تحسین کرد. (۵)

_ امپراتور می‌خواست جانشینی برای خود انتخاب کند. (۲)

_ همه بچه ها به جز پینگ ، با گلدان های زیبا در قصر جمع شدند. (۴)

_ همه مردم چین گلها و گیاهان علاقه زیادی داشتند. (۱)

دکمه بازگشت به بالا