جواب فارسی پنجم صفحه 40 چنار و کدوبن

فارسی پنجم ، صفحه ی ۴۰

درست ونادرست

۱. کدوبن در کنار چنار رویید.

جواب۱: درست

۲.کدو پس از ۲۰ روز محصول میدهد.

جواب۲: نادرست

۳. باد مهرگان کدو و چنار را از بین میبرد.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱. عمر درخت چنار و بوته کدو ، هر کدام در این داستان چقدر بود ؟

جواب۱: درخت چنار بیش از دویست سال و بوته ی کدو بیست روز

۲. چرا کدو پس از شنیدن سن چنار، به او خندید؟

جواب۲: کدو به چنار خندید و اورا مسخره کرد و گفت من دربیست روز از تو قد بلند تر شده ام و تو در رشد تنبل هستی.

۳. چنار قضاوت در مورد خودو بوته ی کدو را به چه زمانی موکول کرد؟ چرا؟

جواب۳: پاییز یا مهرگان ، چون در پاییز وقتی باد های تند می وزند ساقه ی کدو که لاغر است خیلی راحت می شکند اما تنه ی درخت چنار دربرابر بادها قوی و محکم است و نمیشکند.

۴. به نظر شما حق با چنار بود یا بوته کدو؟ دلیل بیاورید.

جواب۴: چنار ، چون بوته ی کدو بیخودی مغرور شده بود و از روی نادانی به چنار بی احترامی.  اورا مسخره کرد.

واژه آموزی

خاربن : ……….

جواب: ریشه بوته خار

 

بیدبن : …………

جواب : ریشه درخت بید

 

چناربن : …………

جواب : ریشه درخت چنار

 

دکمه بازگشت به بالا