جواب فارسی پنجم صفحه 38 بازرگان وپسران

صفحه ی ۳۸

گوش کن و بگو

به قصه ی” کرم شب تاب ” که برای شما پخش  یا خوانده می شود، با دقت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت و گو کنید سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

عنوان/نام داستان حکایت بوزینگان و کرم شب تاب
شخصیت ها میمون ها،مرغ،مرد،کرم شب تاب
مکان یافضای داستان کوه
زمان رخدادهای داستان شب
پیام داستان نصحیت کردن نادان بی فایده است
نام کتابی که داستان ازآن نقل شد کلیله و دمنه

 

پرسش ها

۱.چرا میمونها روی کرم شب تاب هیزم گذاشتند؟

جواب۱: چون فکر می کردند کرم شب تاب آتش است.

۲.مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود چه گفت؟

جواب۲: گفت نصیحت کردن اینها بی فایده است وشبیه پنهان کردن شکر زیر آب و شمشیر زدن روی سنگ است.

۳.میمون ها در پاسخ مرغ چه کردند؟

جواب۳: اورا گرفتند و پرهایش را کندند.

۴.چرا نصیحت کردن نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟

جواب۴:چون کار بیهوده ای است ونتیجه ندارد مثل اینکه هر چقدر تلاش کنی شکر را زیر آب پنهان کنی فایده ای ندارد و موفق نمی شوی.

۵.امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام یک از کارهای زیر است؟

الف) آش را با جاش بردن

ب) دندان طمع را کندن

ج) آب در هاون کوبیدن

جواب۵: گزینه ی ج ، آب در هاون کوبیدن

۶. مضمون این داستان شبیه کدام یک از ضرب المثل های زیر است؟

الف) توی سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست.

ب) شب دراز است و قلندر بیدار.

ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن در شوره زار است.

د) شیری یا روباه؟

جواب۶: گزینه ج ،پند دادن به نادان مانند تخم افکندن در شوره زار است.

 

 

دکمه بازگشت به بالا