جواب فارسی پنجم صفحه 37 بازرگان وپسران

صفحه ی ۳۷

درک مطلب

۱.به نظر بازرگان مردم در در جستجوی چیزهایی هستند؟

جواب۱: زندگی راحت _ مقام بزرگ _  پاداش نیک آخرت

۲.اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است ؟

جواب۲: غفلت کردن در نگه داشتن مال ودرست وبه جا خرج نکردن آن

۳.کدام ویژگی ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟

جواب۳: اندوختن مال از راه پسندیده

تلاش برای مراقبت از مال

بخشش به دیگران

محافظت از خود دربرابر بلاها

۴.بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری مطرح کرد؟

جواب۴: برای اینکه فرزندان، به اندازه ی دانش و فهمشان خودشان را به نیکی بشناسانند تا مردم نیز از آن ها بهره گیرند.

دکمه بازگشت به بالا