جواب فارسی پنجم صفحه 36 بازرگان وپسران

فارسی پنجم ،صفحه ی ۳۶

درست ونادرست

۱. اگر خود را نشناسانید، همانند دانه ای هستید که در خاک نهان است.

جواب۱: درست

۲. هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کنند به جایگاه بزرگی دست می یابد.

جواب۲: نادرست

۳.هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می شود.

جواب۳: درست

۴.زمانی که دانه در خاک نهان است همه برای پرورش آن تلاش می‌کنند.

جواب ۴: نادرست

دکمه بازگشت به بالا