آخرین خبرها

جواب فارسی پنجم صفحه 33 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه ی ۳۳

خوانش و فهم 

۱. دربیت سوم ، منظور شاعر از “بلند شدن به وسیله ی دانش” چیست؟

جواب۱: یعنی ارزشمند شدن ، دارای قدر ومنزلت شدن

۲.چرا در مصراع “خرد، دست گیرد به هر دو سرای ” بعد از واژه ی خرد، نشانه ی ” ،” گذاشته شده است؟

جواب۲: برای اینکه شعر درست خوانده شود بعد از خرد لازم است که مکث کنیم به همین علت  این علامت گذاشته شده است.

حتما ببینید

جواب فارسی نهم صفحه 21 عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۱ گفت و گو ۱. درباره زیبایی های آفرینش که …