جواب فارسی پنجم صفحه 31 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه ی ۳۱

واژه آموزی

کارگر    :     ………………………………..

جواب   :     کسی که کار می کند.

 

آموزگار  :     ……………………………….

جواب    :     کسی که به دیگران آموزش می دهد.

 

 ……..   :     ……………………………….

جواب:    زرگر : کسی که طلا می فروشد.

 

  …….  :      ……………………………….

جواب:    جادوگر :  کسی که جادو می کند

 

……..   :      …………………………………

جواب   :  پرهیزگار : کسی که کارهای بد و حرام انجام نمی دهد.

دکمه بازگشت به بالا